Doelstelling

De algemene doelstelling ‘opkomen voor de belangen van zmv vrouwen op alle niveaus en het stimuleren van haar lidorganisaties deel te nemen aan publieke meningsvorming voor beïnvloeding van beleid en besluitvorming’, is afgeleid van de missie van TIYE. Op veel terreinen van het sociaal, economische en maatschappelijk leven ondervinden zmv-vrouwen problemen als gevolg van systematische achterstelling waardoor hun kansen en mogelijkheden  om als groep een zelfstandig bestaan op te bouwen nog steeds niet gelijk zijn aan die van de witten.

Van fundamenteel belang is dat mensen maatschappelijke zelfstandigheid vorm kunnen geven op grond van formele en materieel gelijke rechten en vanuit gelijke keuzemogelijkheden. Het gelijkheidsbeginsel wordt in de praktijk en in het beleid eenzijdig ingevuld vanuit het dominante witte, mannelijke perspectief. Dit gaat voorbij aan de verschillen in macht en (start) positie tussen vrouwen en mannen en tussen witte-, zwarte-, migranten- en vluchtelingenvrouwen onderling.

De specifieke rol die hieruit voortvloeit heeft Tiye tot uiting gebracht in haar werkwijze en aandachtspunten voor rechtvaardigheid in gender en etniciteit.

Informatieverstrekking, expert meetings, conferenties en andere deskundigheid bevorderingsactiviteiten komen tot uiting in de diverse projecten, waarin ook veel creativiteit en inspiratie is gestopt.

Doelstelling TIYE International