Geweldloze Samenleving

TIYE Project DRC: In her own hands 

Poster Pilot Project IHOH Tiye International DRCC

—————————————————————————————————————————————————————————————-

International Day for the Elimination of Violence Against Women

Download: TIYE International Persbericht Geweld tegen vrouwen en meisjes is geen privézaak meer.

Download: Newsletter EU Initiatives on Gender Equality in Development

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Project “SPEAK OUT and START NOW”

Speak Out English Report Part I

Part 1: Preliminary Research in the Local Welfare System: Opinions, Representations and Interpretations

Speak Out English Report Part II

Part 2: Training Activities and Project Results: Self-Empowerment, Peer-to-Peer Recognition and Promotion of MREM Women’s Transcultural Capabilities

SLOTCONFERENTIE “SPEAK OUT and START NOW”

Impressie Speak Out

Downloads:

Presentatie:Presentatie Invloed Economische Crisis en Geweld tegen Vrouwen 8 februari 2013 Hellen Felter

Presentatie:  Say NO to Violence against Women Thera van Osch

UITNODIGING  –  08 februari 2013 – 13.00 uur

 

 

 

 

 

SLOTCONFERENTIE “SPEAK OUT and START NOW”

Stadhuis van de Gemeente Den Haag; Spui 70, Atrium Spui 68

TIYE International is betrokken bij een Europees transnationaal partnerschap in het kader van het Daphne III  Programma. Hieraan doen mee de Universiteit van Padova (Italië), de Universiteit Barcelona,  Madrid en Finland daarnaast NGO’s uit Finland, Tiye International (NL) en Italië.

 

Op 08 februari 2013 zal het Handboek worden gepresenteerd,  waarbij het accent vooral ligt op:

“Hoe supportgroepen en focusgroepen op te starten, duurzaam te beheren  en het doel van deze groepen, zoals de principes van Empowerment

Uitnodiging Slotconferentie 8 februari 2013 TIYE

Project SPEAK OUT!

Download hier de  Poster Vooraankondiging Seminar 14dec2012 en de Uitnodiging Seminar 14 dec 2012. Dit seminar wordt georganiseerd door Tiye in samenwerking met HTIB. Beide organisaties zijn betrokken bij de preventie en bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Geweld tegen vrouwen en meisjes komt helaas nog veelvoudig voor, ook in de huiselijke kring. Het is nu tijd om gezamenlijk in actie te komen om te komen tot effectievere preventie en het empoweren van deze slachtoffers.

Tiye International is de afgelopen 2 jaar  betrokken geweest bij het trans-nationaal project in het kader van het  Europees Daphne III Programma. De hoofddoelstelling van dit project was bewustwording bevorderen en het empoweren van (potentiële )slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Enerzijds krijgen ze een stem, anderzijds kunnen ze een (nieuwe) maatschappelijk zelfstandig bestaan opbouwen. De projectrealisatie was meervoudig en bestond uit onderzoek en diverse activiteiten en focusgroepen.

Een belangrijk aandachtspunt: in 2015 bestaat het B.P.F.A 20 jaar. De vooropgestelde verplichtingen zijn, wat betreft: “Het voorkomen en “ elimineren van geweld tegen (ZMV-) vrouwen, nog niet helemaal gerealiseerd. Er is nog steeds een vicieuze cirkel die wij samen kunnen doorbreken. “Break Through” (methodiek – Tiye 2004/Auteur Ann Mannen en Helmut Swart  Daphne I) geeft hiertoe ook vele handvaten.

Tiye rekent op uw solidariteit en hoopt u op 14 december a.s. welkom te heten op de nationale eindpresentatie van “Speak Out”.

In februari 2012 zal de totale eindpresentatie plaatsvinden in Padua.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Europees onderzoek Geweld tegen Vrouwen

De European Agency for Fundamental Rights (FRA) organiseert een Europa-breed onderzoek naar geweld tegen vrouwen. Bij dit onderzoek zijn 40.000 vrouwen uit de 27 lidstaten betrokken. Meer informatie over dit onderzoek: Survey Violence against Women

—————————————————————————————————————————————————————————————-

WAVE Nieuwsbrief Augustus 2011

Women Against Violence Europe (WAVE): netwerk van vrouwenopvanginstellingen uit alle Europese landen. Het netwerk lobbyt voor de verbetering van de positie van vrouwen en het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Op de website van het WAVE netwerk staat een overzicht van alle deelnemende organisaties en meer informatie.

WAVE Newsletter August 2011

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Eerdere activiteiten van TIYE ten aanzien van voorkomen en bestrijden Huiselijk Geweld:

Join the Net

Joint the Net is een Europees project geinitieerd door de Therapeutische Frauenberatung. TIYE International is de Nederlandse partner in dit project. Doelstelling is brede verspreiding van een training rond bewustwording van de gevolgen van geweld tegen vrouwen en kinderen.  Meer informatie in de folder: Folder Join the Net

 

De Nederlandse vertaling van de Trainers Manual kunt u hier downloaden:

Trainers Manual Europese training over gevolgen van geweld tegen vrouwen (PTSD)

European TRAUMA Network

TIYE International joined the European TRAUMA Network. Purpose of this network is improving the care situation of women in Europe suffering from the effects of violence encountered, NGOs from EU member states have joined in this network.

Domestic violence, sexualised violence, rape and abuse: violence against women includes many facets. Such violence can lead to post-traumatic stress disorder (PTSD). Symptoms are complex, and often misjudged in diagnosis, so that the connection between the disorder and violence is not recognised. Experiences made by NGOs show that this is quite simply due to a lack of knowledge all over Europe, across all professional groups, and even among the persons affected themselves.

The network’s objectives are

 • to boost competence in care for traumatised women,
 • to encourage women affected to search for help
 • to support the work of feminist NGOs in their fight against gender-based violence.

Network members have joined with the intention to intensify cooperation between psychotraumatology, general medicine, social services, police and the advice centres specialising in gender-related violence.

The Network is closely linked to the European women’s organisations combatting violence against women, and collaborates intensively with WAVE – Women Against Violence Europe.

Website European TRAUMA Network

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Break Through

In 2000-2001 werd door Tiye International binnen het Project ‘Breaking Through’ samengewerkt met ProJob en diverse organisaties uit Engeland, Ierland en Griekenland. Voor de uitvoering van dit project werd subsidie verkregen van de Europese Commissie in het kader van het Daphne programma. Doel van het project ‘Breaking Through’ was om instrumenten te ontwikkelen om de culturele taboes, gerelateerd aan huiselijk geweld, te door breken. De resultaten van dit project werden tijdens een Europees Seminar op 22 november 2001 in Amsterdam gepresenteerd.

 

Concrete producten van het project ‘Breaking Through’ waren onder meer:

 • een trainingsprogramma bestaande uit negen modulen voor zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen. Dit trainingsprogramma beoogt grassroots- en/of vrouwenorganisaties de deskundigheid en methoden te bieden voor bewustwording, signalering, preventie en bestrijding van huiselijk geweld gericht tegen zmv-vrouwen en meisjes;
 • het kader voor een handleiding voor betreffende organisaties om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan;
 • een mobiele tentoonstelling en een website, waarmee de bewustwording bij zowel organisaties als individuele vrouwen op gang kan worden gebracht.

BT methodiekboek EN 4 copy

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Violence Alert (2002/2003)

In 2002 was het project ‘Violence Alert’ van Tiye er op gericht huiselijk geweld bespreekbaar te maken binnen organisaties en groepen zmv-vrouwen en meisjes, via het oprichten van steungroepen en het organiseren van bijeenkomsten. Dit project werd gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie. De door Tiye International binnen het project ‘Violence Alert’ toegepaste strategie werd verspreid onder zmv-vrouwen binnen grassroots en/of vrouwenorganisaties  door kaderleden van deze organisaties te trainen om de bijbehorende instrumenten te gebruiken en hen te begeleiden bij het opzetten van steungroepen.

 

Concrete producten van het project ‘Violence Alert’ waren onder meer:

 • een trainingsprogramma voor signalering, bespreekbaar maken en preventie van huiselijk geweld binnen organisaties van diverse etnische groepen als effectief onderdeel van de activiteiten van de betreffende organisaties. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Break Through methode;
 • een (gecertificeerde) deskundigenpool van zmv-vrouwen met diverse etnische achtergrond die vrouwen uit grassroots- en/of vrouwenorganisaties kunnen begeleiden in het opzetten van steungroepen.
 • een website (inmiddels onderdeel van www.tiye-international.org);
 • een netwerk van (zmv-)organisaties, (zmv-)hulpverleners en (zmv)-deskundigen t.a.v. preventie en bestrijding van huiselijke geweld.
 • nieuwe vormen van samenwerkingsrelaties onder andere in het hulpverleningscircuit.
 • een evaluatierapport
 • aanbevelingen aan de politiek en de overheid;
 • een zeer divers samengestelde begeleiderspool.

Voor meer informatie, download:  Nieuwsbrief Violence Alert 2003

Deze begeleiders zijn inzetbaar bij het opzetten van steungroepen en bij voorlichting – en/of themabijeenkomsten om huiselijk geweld te herkennen en  bespreekbaar te maken binnen (zmv) organisaties en groepen.

Lees ook: Folder Begeleidsterspool Steungroepen Veiligheid begint Thuis

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Veilig Thuis: Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld (2003)

Echo van geweld

Tijdens de trainingen en bijeenkomsten kwam bovendien naar voren dat de situatie van kinderen in gezinnen waarin huiselijk geweld plaats vindt meer aandacht vereist. In 2003 voerde Tiye het project ‘Veilig Thuis’ gericht op signalering van gevolgen bij en hulpverlening aan zmv-kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld uit. Voor dit project werd eveneens subsidie verleend door het Ministerie van Justitie.

Lees verder: Nieuwsbrief Veiligheid begint thuis special 2005

 

Nieuwe doelgroepen (2006)

Naar aanleiding van de bijeenkomsten in het kader van ‘Violence Alert’ en de Slotconferentie van dit project in november 2002 toonde een groot aantal doelgroepen belangstelling voor deelname, onder andere:

 • vrouwen uit de achterban van de begeleidsters die nog niet aan de training deelnamen
 • vrouwen uit andere dan de nu deelnemende vrouwenorganisaties (o.a. Chileense vrouwen, Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse vrouwen)
 • jongeren   (m/v)
 • beroepskrachten/hulpverleners

Na de evaluatie bleek dat het nodig zou zijn de te bereiken doelgroepen te verbreden naar mannen en jongens. Tijdens het project was hier ervaring mee opgedaan en bleek dat de instrumenten voor m/v gemengde groepen ook effectief toepasbaar zijn.

Meer informatie:  Nieuwsbrief Veiligheid begint Thuis jan 2006

Verspreiding naar andere Europese landen (2006)

Het Break Through project is door de Europese Commissie aangemerkt als een van de 15 good practices van het totaal van 303 Europese projecten die in het kader van het Daphne 1 programma zijn uitgevoerd. Onder het Daphne II programma (2004-2006) werd aan Tiye International door de Europese Commissie subsidie verleend om de resultaten van dit project te verspreiden naar andere Europese landen. Van het Break Through Trainingsprogramma werd in 2006 een Spaanse vertaling uitgegeven en in Madrid en Barcelona werden zmv-vrouwen getraind. In 2006 verscheen de publicatie: Break Through Support Groups, Initiating and maintaining support groups on prevention of Domestic Violence van Ann Mannen en Helmut Swart.

Lees ook: CWS Position Paper Violence against Women